Kas yra neformalusis ugdymas?

Neformalusis ugdymas –  kryptinga veikla, kuria siekiama ugdyti gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas.

Pasirenkamojo ugdymo (neformaliojo švietimo) uždaviniai:

  • ugdyti ir plėtoti kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
  • ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;
  • ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
  • spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;
  • padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;
  • tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

Metodinė medžiaga ir naudingos nuorodos:

  • Informacija apie neformaliojo ugdymo veiklas Vilniaus mieste: www.neformalusugdymas.lt
  • LR Švietimo įstatymashttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/fFHRsLLIfZ
  • Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.269178/BEpqkcRigv )
  • Ugdymo plėtotės centro metodinė medžiaga http://www.upc.smm.lt/ugdymas/neformalusis/